Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CENTRUM PROZA en de opdrachtgever.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: Elke klant, cliënt, ieder persoon of bedrijf waarmee CENTRUM PROZA een overeenkomst sluit tot het verzorgen van hypnose sessies, coaching of andere diensten.
1.3 De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst en bij het ondertekenen van het intakeformulier.
1.4 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door CENTRUM PROZA.
1.5 CENTRUM PROZA staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 62201344.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak, telefonisch of persoonlijk, of door aanmelding via www.centrumproza.nl door de opdrachtgever.
3.2 CENTRUM PROZA is gerechtigd overeenkomsten te weigeren danwel aanvullende informatie op te vragen. Indien een overeenkomst niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de opdrachtgever medegedeeld.
3.3 De opdrachtgever is na het tot stand komen van een overeenkomst gerechtigd uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak deze kosteloos te annuleren danwel te verplaatsen. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak heeft CENTRUM PROZA het recht, ongeacht de reden van annulering, de helft van de geldende behandelkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij het niet verschijnen op een afspraak wordt de volledige afspraak in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 CENTRUM PROZA is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van hypnose sessies, coaching of andere diensten verkeerd is weergegeven in e-mail, op www.centrumproza.nl, of in een digitale of gedrukte flyer of advertentie.
4.3 CENTRUM PROZA is niet gebonden aan het uitvoeren van de hypnose sessies, coaching of diensten tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.
4.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingsproces op www.centrumproza.nl. Aan de aanmelding van een opdrachtgever kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.
4.5 CENTRUM PROZA brengt de kosten voor hypnose sessies, coaching of andere diensten in rekening per factuur.
4.6 De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan CENTRUM PROZA.

 

Artikel 5. Vragen

5.1 Vragen van opdrachtgevers van CENTRUM PROZA worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen beantwoord.
5.2 Indien het beantwoorden van de vragen een langere verwerkingstijd met zich meebrengt wordt de ontvangst van de vraag uiterlijk binnen 10 werkdagen bevestigd en wordt een indicatie gegeven van de termijn waarop het definitieve antwoord kan worden verwacht.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Het auteursrecht op de door CENTRUM PROZA uitgegeven folders, E-books, schrijfwerk en welke andere gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij CENTRUM PROZA, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Deze rechten zijn tevens van toepassing op de teksten van www.centrumproza.nl.
6.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CENTRUM PROZA mogen door de opdrachtgever geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
6.3 Het maken van geluidsopnames tijdens hypnose sessies, coaching of andere diensten is niet toegestaan, tenzij expliciet afgesproken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 CENTRUM PROZA is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie.
7.2 De opdrachtgever vrijwaart CENTRUM PROZA tegen alle aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 CENTRUM PROZA heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat CENTRUM PROZA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.